اصل پایبندی به مفاد یک قرارداد در قانون و حتی عرف وجود دارد و طرفین یک قرارداد موظف و مکلف به انجام تعهدات ناشی از آن قرارداد می باشند؛ اما قانونگذار در مواردی حق فسخ و ابطال قرارداد را پیش بینی نموده است که از آن جمله خیار مجلس، خیار غبن، خیار شرط، خیار عیب، خیار تدلیس و.... که توضیح و توصیف هر یک نیاز به بررسی دقیق دارد.

«اسقاط کافه خیارات» در لغت به معنای ساقط کردن کلیه اختیاراتی است که در قانون برای فسخ یک قرارداد پیش بینی شده است.