منظور از حکم تخلیه فرضی است که مدت اجاره پایان یافته یا قرارداد اجاره فسخ شده و شرایط دستور فوری تخلیه وجود ندارد.در این فرض برای انجام تخلیه متقاضی باید حکم تخلیه بگیرد.

شرایط لازم برای قابلیت صدور دستور تخلیه :

الف) در عقد اجاره مدت قید و منقضی شده باشد.

ب) عقد اجاره کتبی باشد.

ج) در قرارداد اجاره مبلغ اجاره بها ذکر شده باشد.

د) قرارداد اجاره حداقل به امضای 2 شاهد رسیده باشد .