طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و هیچ امری را نمی‌توان‌ جرم دانست، مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
بنابر این از آنجا که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، مجازاتی در قانون لحاظ نگردیده، نمی توان آن را جرم محسوب نمود.