نمونه اظهارنامه برای تخلیه و تحویل ملک

 آپارتمان ، سوله و باغ ویلا 

  • مشخصات و اقامت موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه 
  • اظهارکننده مخاطب 
  • نام و نام خانوادگی اعلام مراتب ذیل نام و نشانی سرایداریا مستاجر نشانی و شماره تلفن
  • خلاصه اظهارات خلاصه جواب

مخاطب محترم جناب آقا / خانم  ...............

احتراما مستند به ماده 156 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مراتب ذیل را رسما به شما اعلام می نماییم . 

نظر به اینکه جنابعالی طی قرارداد تنظیمی مورخه ........................ به مدت یک سال به عنوان سرایدار یا مستاجر آپارتمان ، سوله و باغ ویلا  ......................... در آن محل مشغول به کار یا سکونت بوده اید با پایان یافتن مدت قرارداد به شما اعلام می گردد که ظرف مدت 10 روز نسبت به تخلیه و تحویل آپارتمان ، سوله و باغ ویلا اقدام نمایید در غیر این صورت اقدامات قانونی برعلیه شما صورت خواهد گرفت . 
بنابه مراتب مقتضی است هر پاسخی دارید در ستون مقابل مرقوم فرمایید .

 

نام و نام خانوادگی اظهارکننده 

امضاء

 

برگرفته از کتاب 

" الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری "

به تالیف رضا پاکدامن