نمونه اظهارنامه برای فسخ اجاره نامه 

مشخصات و اقامت موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه 

  • اظهارکننده مخاطب 
  • نام و نام خانوادگی اعلام مراتب ذیل نام و نام خانوادگی 
  • یا کسی که مستحق دریافت مستاجر یا قائم مقام
  • اجاره بها می باشد وی 

خلاصه اظهارنامه خلاصه جواب

مخاطب محترم جناب آقا / خانم  ...............

احتراما به استحضار می رساند ، نظر به اینکه طبق عقد اجاره مورخه .................... جنابعالی بایستی ظرف مدت 10 روز از پایان هر ماه مبلغ .................... از بابت اجاره بها پرداخت نمایید ولی نسبت به پرداخت اجاره بهای آبان ماه اقدامی انجام نداده اید ، لذا از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه مدت 10 روز به شما مهلت داده می شود نسبت به پرداخت اجاره بهای تعویقی اقدام فرمایید در غیر این صورت با توجه به شرط مندرج در قرارداد ، اجاره فسخ و اقدامات قانونی علیه شما صورت خواهد گرفت .

 

نام و نام خانوادگی موجر

امضاء و تاریخ 

 

برگرفته از کتاب

" الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری "

 به تالیف رضا پاکدامن