دامپروری : دامپروری به دانش و فن مدیریت در پرورش ، تغذیه  واصلاح نژاد دام برای دستیابی به استانداردهای ملی و فراملی گفته میشود . به شخص حقوقی یا حقیقی که با استفاده از روش علمی ، فنی یا تجربی به پرورش انواع دام می پردازد ، دامپرور می گویند.

دامداری : به شخص حقیقی و حقوقی که به نگهداری و پرورش یک یا چند نوع دام به روش سنتی می پردازد ، دام دار می گویند.

تفاوت دامپروری با دامداری :

دام پرور ← با روش علمی

دام دار ← با روش سنتی

و در آخر تفاوت با دامپزشکی :

دامپزشکی به دانش شناخت بیماری های دام ، پیشگیری ، مبارزه ، کنترل ریشه کنی و درمان این بیماریها برای جلوگیری از بیماری های مشترک انسان و دام ، آسیب های وارده به دام وتولیدات دام و در انتها گسترش بهداشت در جامعه گفته می شود.